Auktorisoinnin tavoitteet, -vaatimukset ja -hakeminen

Tavoitteet

 • Auktorisoinnin tavoitteena on varmistaa, että jvt- ja kuivausalalla toimivilla yrityksillä ja pelastuslaitoksilla on vaadittava ammattitaito ja toiminnalliset edellytykset.
 • Laatu- ja palvelutasoa voidaan ryhmän mielestä nostaa vain kunnollisen koulutuksen ja työmenetelmien jatkuvan kehittämisen avulla.

 

Auktorisointivaatimusten pääkohdat: Yritykset
(ks. täydelliset auktorisointivaatimukset )

 • Auktorisoitavan liikkeen on osoitettava taloudellista vakautta
 • Auktorisoidulla liikkeellä tulee olla jatkuva päivystys
 • Liikkeellä tulee olla pysyvästi palkattuna vähintään yksi (1) vastaava työnjohtaja
 • Liikkeellä tulee lisäksi olla palveluksessaan: JVT-töissä vähintään kolme (3) ammattitaitoista työntekijää ja kuivaustöissä vähintään yksi (1) työntekijä
 • Kuivausliikkeellä tulee olla palveluksessaan pätevöitynyt/sertifioitu kosteusmittaaja
 • Liikkeen työnjohdolla ja yhdellä kolmasosalla (1/3) työntekijöistä tulee olla SJVTKL:n, tai muun auktorisointiryhmän hyväksymän kouluttajan antama vahinkoalan koulutus
 • Auktorisoitavalla liikkeellä tulee olla riittävä määrä oman ammattialansa kalustoa ja tarvikkeita
 • Auktorisoitavalla yrityksellä tulee olla riittävästi kokemusta ja referenssejä ko. töistään
 • Liikkeen tulee laatia kaikki työn suorituksen kannalta välttämättömät, tai muuten yleisen käytännön mukaiset raportit, kuten kosteuskartoitus-, kuivaus- ja/tai JVT-raportit.

 

Selvitys koulutusvaatimuksista
(lainaus auktorisointiryhmän kokouspöytäkirjasta 24.6.2004)

Auktorisointivaatimusten yksityiskohtia

Sovittiin tarkennukseksi kohtaan 4.5 Ammattitaito ja koulutus seuraavaa:

 1. Kosteusmittaajan koulutus voidaan suorittaa joko Amiedun kosteudenmittaajan kurssilla, tai Ratekon rakenteiden kosteuden mittaajan henkilösertiointiohjelmassa
 2. JVT-auktorisointiin vaaditaan SJVTKL:n kurssiohjelmasta osiot: JVT-ensityöt, palosaneeraus, hajunpoisto ja desinfiointi, sekä asiakaspalvelu (4 osiota)
 3. Kuivaustyöauktorisointiin vaaditaan em. ohjelmasta osiot: Kuivaustyö, hajunpoisto ja desinfiointi, asiakaspalvelu, sekä kohdassa 1. mainittu kosteudenmittaajan koulutus. (4 osiota)
 4. Muut mahdolliset koulutuksen tarjoajat hyväksytään tapauskohtaisesti erikseen.

 

Muutos koulutusvaatimuksiin, koulutus muuttuu määräaikaiseksi!
(lainaus auktorisointiryhmän kokouspöytäkirjasta 15.12.2014)

Auktorisointikoulutus muutetaan määräaikaiseksi. Ryhmä päätti, että auktorisointikoulutus muutetaan määräaikaiseksi. Koulutus on jatkossa voimassa 5 (viisi) vuotta. Aiemmin koulutettujen henkilöiden tulee päivittää koulutuksensa seuraavien kolmen vuoden aikana, siis ennen auktorisointien uusimista v. 2018. Päivitys tulee tapahtua joko Auktorisointiryhmän hyväksymässä koulutuksessa tai alaan liittyvässä seminaarissa. Hyväksyttiin koulutukseksi S:n JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry:n lisäkoulutusseminaari (yksipäiväinen) ja seminaariksi vuotuiset JVT- ja Kuivauspäivät. Muut koulutukset ja seminaarit on esitettävä Auktorisointiryhmälle ennalta hyväksyttäväksi. Auktorisointia hakevan tai uusivan yrityksen tulee liittää kaikkiin hakemuksiin luettelo voimassaolevan auktorisointikoulutuksen omaavista työjohtajista.

 

Auktorisointivaatimusten pääkohdat: Pelastuslaitokset

(ks. sopimus 16.9.2004 )

 • Pelastuslaitoksen JVT-ensitoimenpiteistä vastaavalla, vuorossa olevalla esimiehellä, palokunnan päälliköllä, tai yksikönjohtajalla tulee olla paloesimiehille tarkoitettu hyväksytty JVT-koulutus.
 • Varsinaisten JVT-ensitoimenpiteiden tekijöiden (vakinainen ja vapaaehtoinen pelastustoimi) on suoritettava joko edellä mainittu tai heille erikseen suunniteltu koulutus. Mikäli kyseisillä henkilöillä on vähintään viiden (5) vuoden työkokemus JVT-ensitoimenpiteiden suorittamisesta, ei kyseistä koulutusta edellytetä.
 • Koulutuksen sisältö on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön, Paloinsinööriyhdistyksen ja Palopäällystöliiton laatiman koulutusohjeen "Jälkivahinkojen torjuntatietoa palohenkilöstölle", mukainen. Koulutuksen sisältöä täydennetään Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry:n laatimalla koulutusmateriaalilla.
 • Pelastuslaitoksella tulee olla valmiudessa vähintään sopimuksessa tarkemmin määritetty jvt-kalusto ja –varusteet.

 

Auktorisoinnin hakeminen ja aikataulu

 • Auktorisointia hakevan yrityksen tai pelastuslaitoksen on tehtävä asiaankuuluva hakemus ja täytettävä sopimusliitteessä määritetyt vaatimukset.
 • Vahinkosaneerausalan yritys voi hakea auktorisointia joko kuivaustöitä-, jvt-töitä-, tai kosteuskartoitustöitä varten.
 • Pelastuslaitos voi hakea auktorisointia jvt-ensivaiheen töitä varten.
 • Yritysten hakemuslomakkeen saa tästä linkistä, tai kysymällä sitä sähköpostilla os. info@vahinkopalvelut.net
 • Laitosten hakemuslomakkeen saa tästä linkistä, tai kysymällä sitä sähköpostilla os. info@vahinkopalvelut.net
 • Auktorisointihakemukset tulee jättää hakemisvuoden helmikuun loppuun mennessä ja auktorisointi on kulloinkin voimassa hakemisvuoden maaliskuun loppuun saakka.
 • Seuraava auktorisoinnin uusintavaihe on vuonna 2016, hakemukset tulee jättää helmikuun 2016 loppuun mennessä.
 • Työryhmä kokoontuu kutsuttaessa, kuitenkin enintään kaksi kertaa vuodessa, käsittelemään saapuneita auktorisointihakemuksia.
 • Auktorisoinnin yhtenä merkittävänä edellytyksenä olevaa koulutusta järjestävät mm. Suomen Palopäällystöliitto (www.sppl.fi) ja Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden liitto. (SJVTKL-koulutus)