Auktorisoinnin tavoitteet, -vaatimukset ja -hakeminen

Tavoitteet

 • Auktorisoinnin tavoitteena on varmistaa, että jvt- ja kuivausalalla toimivilla yrityksillä ja pelastuslaitoksilla on vaadittava ammattitaito ja toiminnalliset edellytykset.
 • Laatu- ja palvelutasoa voidaan ryhmän mielestä nostaa vain kunnollisen koulutuksen ja työmenetelmien jatkuvan kehittämisen avulla.

Auktorisointivaatimusten pääkohdat: Yritykset

(ks. täydelliset auktorisointivaatimukset )

 • Auktorisoitavan liikkeen on osoitettava taloudellista vakautta
 • Auktorisoidulla liikkeellä tulee olla jatkuva päivystys
 • Liikkeellä tulee olla pysyvästi palkattuna vähintään yksi (1) vastaava työnjohtaja
 • Liikkeellä tulee lisäksi olla palveluksessaan: JVT-töissä vähintään kolme (3) ammattitaitoista työntekijää ja kuivaustöissä vähintään yksi (1) työntekijä
 • Kuivausliikkeellä tulee olla palveluksessaan pätevöitynyt/sertifioitu kosteusmittaaja
 • Liikkeen työnjohdolla ja yhdellä kolmasosalla (1/3) työntekijöistä tulee olla SJVTKL:n, tai muun auktorisointiryhmän hyväksymän kouluttajan antama vahinkoalan koulutus
 • Auktorisoitavalla liikkeellä tulee olla riittävä määrä oman ammattialansa kalustoa ja tarvikkeita
 • Auktorisoitavalla yrityksellä tulee olla riittävästi kokemusta ja referenssejä ko. töistään
 • Liikkeen tulee laatia kaikki työn suorituksen kannalta välttämättömät, tai muuten yleisen käytännön mukaiset raportit, kuten kosteuskartoitus-, kuivaus- ja/tai JVT-raportit.

Selvitys koulutusvaatimuksista

(lainaus auktorisointiryhmän kokouspöytäkirjasta 24.6.2004)

Auktorisointivaatimusten yksityiskohtia

Sovittiin tarkennukseksi kohtaan 4.5 Ammattitaito ja koulutus seuraavaa:

 • Kosteusmittaajan koulutus voidaan suorittaa joko Amiedun kosteudenmittaajan kurssilla, tai Ratekon rakenteiden kosteuden mittaajan henkilösertiointiohjelmassa
 • JVT-auktorisointiin vaaditaan SJVTKL:n kurssiohjelmasta osiot: JVT-ensityöt, palosaneeraus, hajunpoisto ja desinfiointi, sekä asiakaspalvelu (4 osiota)
 • Kuivaustyöauktorisointiin vaaditaan em. ohjelmasta osiot: Kuivaustyö, hajunpoisto ja desinfiointi, asiakaspalvelu, sekä kohdassa 1. mainittu kosteudenmittaajan koulutus. (4 osiota)
 • Muut mahdolliset koulutuksen tarjoajat hyväksytään tapauskohtaisesti erikseen.

Muutos koulutusvaatimuksiin, koulutus muuttuu määräaikaiseksi!

(lainaus auktorisointiryhmän kokouspöytäkirjasta 15.12.2014)

Auktorisointikoulutus muutetaan määräaikaiseksi.

Ryhmä päätti, että auktorisointikoulutus muutetaan määräaikaiseksi. Koulutus on jatkossa voimassa 5 (viisi) vuotta. Aiemmin koulutettujen henkilöiden tulee päivittää koulutuksensa seuraavien kolmen vuoden aikana, siis ennen auktorisointien uusimista v. 2018. Päivitys tulee tapahtua joko Auktorisointiryhmän hyväksymässä koulutuksessa tai alaan liittyvässä seminaarissa. Hyväksyttiin koulutukseksi S:n JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry:n lisäkoulutusseminaari (yksipäiväinen) ja seminaariksi vuotuiset JVT- ja Kuivauspäivät. Muut koulutukset ja seminaarit on esitettävä Auktorisointiryhmälle ennalta hyväksyttäväksi. Auktorisointia hakevan tai uusivan yrityksen tulee liittää kaikkiin hakemuksiin luettelo voimassaolevan auktorisointikoulutuksen omaavista työjohtajista.

Auktorisointivaatimusten pääkohdat: Pelastuslaitokset

(ks. sopimus 16.9.2004 )

 • Pelastuslaitoksen JVT-ensitoimenpiteistä vastaavalla, vuorossa olevalla esimiehellä, palokunnan päälliköllä, tai yksikönjohtajalla tulee olla paloesimiehille tarkoitettu hyväksytty JVT-koulutus.
 • Varsinaisten JVT-ensitoimenpiteiden tekijöiden (vakinainen ja vapaaehtoinen pelastustoimi) on suoritettava joko edellä mainittu tai heille erikseen suunniteltu koulutus. Mikäli kyseisillä henkilöillä on vähintään viiden (5) vuoden työkokemus JVT-ensitoimenpiteiden suorittamisesta, ei kyseistä koulutusta edellytetä.
 • Koulutuksen sisältö on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön, Paloinsinööriyhdistyksen ja Palopäällystöliiton laatiman koulutusohjeen "Jälkivahinkojen torjuntatietoa palohenkilöstölle", mukainen. Koulutuksen sisältöä täydennetään Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry:n laatimalla koulutusmateriaalilla.
 • Pelastuslaitoksella tulee olla valmiudessa vähintään sopimuksessa tarkemmin määritetty jvt-kalusto ja –varusteet.

Auktorisoinnin hakeminen ja aikataulu

 • Auktorisointia hakevan yrityksen tai pelastuslaitoksen on tehtävä asiaankuuluva hakemus ja täytettävä sopimusliitteessä määritetyt vaatimukset.
 • Vahinkosaneerausalan yritys voi hakea auktorisointia joko kuivaustöitä-, jvt-töitä-, tai kosteuskartoitustöitä varten.
 • Pelastuslaitos voi hakea auktorisointia jvt-ensivaiheen töitä varten.
 • Yritysten hakemuslomakkeen saa tästä linkistä, tai kysymällä sitä sähköpostilla os. info@vahinkopalvelut.net
 • Laitosten hakemuslomakkeen saa tästä linkistä, tai kysymällä sitä sähköpostilla os. info@vahinkopalvelut.net
 • Auktorisointihakemukset tulee jättää hakemisvuoden helmikuun loppuun mennessä ja auktorisointi on kulloinkin voimassa hakemisvuoden maaliskuun loppuun saakka.
 • Seuraava auktorisoinnin uusintavaihe on vuonna 2016, hakemukset tulee jättää helmikuun 2016 loppuun mennessä.
 • Työryhmä kokoontuu kutsuttaessa, kuitenkin enintään kaksi kertaa vuodessa, käsittelemään saapuneita auktorisointihakemuksia.
 • Auktorisoinnin yhtenä merkittävänä edellytyksenä olevaa koulutusta järjestävät mm. Suomen Palopäällystöliitto (www.sppl.fi) ja Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden liitto. (SJVTKL-koulutus)